CopyrightWszystkie pliki w ramach katalogu jedrzejosinski.pl polegają ochronie międzynarodowego prawa autorskiego. Nie mogą być przetwarzane bez zgody właściciela. Dotyczy to w szczególności: treści materiałów dydaktycznych i tekstów popularno-naukowych, materiałów i zdjęć genealogicznych, kodu HTML i kompozycji stron, zbioru cytatów i linków wraz ze sposobem ich prezentacji, wszystkich zdjęć z podpisami, całości i fragmentów dziennika z pobytu w Irlandii, abstraktu rozprawy doktorskiej oraz prezentacji Prezi.

Ikony w dziale linków pochodzą ze wskazywanych przez nie stron.

© by Jędrzej Osiński


All the files in the jedrzejosinski.pl directory are protected by the international copyrights. They cannot be processed without the permission of the copyright holder. That concerns in particular: all the academic materials and popular science texts, the genealogical materials and pictures, the HTML code and composition of the webpages, the collections of quotes and links together with the way of presentation, all the photos with captions and the diary of studying in Ireland, the abstract of the Ph.D. thesis and the Prezi presentation.

All the icons in the link section come from the webpages they are pointing at.

© by Jedrzej Osinski