ZTAI UI1 (Testowanie aplikacji internetowych)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teorią testowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych. Omówione zostaną rodzaje i poziomy testów, metodologie i techniki testowania oraz podstawy automatyzacji testów.

  Kontakt: josinski@amu.edu.pl

  Dyżury: po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem.

  Wybrane uwagi organizacyjne:

  1. Prowadzący nie będzie udostępniał prezentacji z wykładu. Na niniejszej stronie umieszczony zostanie plan każdego wykładu.

  Literatura dodatkowa:

  • ISTQB Foundation level syllabus (po polsku, po angielsku),
  • D. Graham et al.: Foundations of Software testing. ISTQB certification,
  • J. Whittaker: How to Break Software,
  • E. Hendrickson: Explore It! Reduce Risk and Increase Confidence with Exploratory Testing.

  Wykład 1.

  • Tester vs QA
  • Zawód testera
  • Środowisko (ISTQB, SJSI, TestWarez, TestingCup, PTaQ)
  • Błąd, usterka, awaria
  • Przyczyny usterek
  • Cele testowania
  • Postawowe zasady testowania
  • Proces testowy
  • Tester w klasycznych modelach wytwarzania oprogramowania
   • Model kaskadowy
   • Model "V"
  • Poziomy testów
   • Testy jednostkowe (także Sonar)
   • Testy integracyjne
   • Testy systemowe
   • Testy akceptacyjne (także testy Alfa, Beta, A/B)
  • Tester w zwinnych modelach wytwarzania oprogramowania (Agile)
   • Scrum (pojęcia: backlog, sprint, planning, demo, retro)

  Wykład 2. i 3.

  • Cynefin - klasyfikacja problemów
   • Metody postępowania (sekwencja)
   • Proste szacowanie (1. "Wiem, jak to zrobić", 2. ...)
   • Nauka i rozwój osobisty, firmy a bawura (reprezentacja w modelu)
  • Testy statyczne vs. testy dynamiczne
  • Techniki czarnoskrzynkowe projektowania testów
   • Podział na klasy równoważności
   • Analiza wartości brzegowych (BVA oraz Full BVA)
   • Techniki oparte na tablicach decyzyjnych (w tym redukcja)
   • Technika przejść między stanami (w tym pokrycie 0, 1 - przełącznikowe)
   • Analiza przypadków użycia
  • Techniki białoskrzynkowe projektowania testów
   • Pokrycie instrukcji
   • Pokrycie decyzji
   • Pokrycie gałęzi
  • Techniki oparte na doświadczeniu
  • Zgadywanie błędów, atak usterkowy
  • Testy eksploracyjne
  • Sanity tests vs. smoke tests
  • Testy oparte na sesjach
   • Przegląd sesji testowych (debrief)
   • PROOF
  • Ryzyko projektowe - QA
  • Ryzyko produktowe - tester
  • Ryzyko = Wpływ * Prawdopodobieństwo
  • ROAM
  • Zarządzanie poziomami ryzyka
  • Zgłaszanie usterki
  • Wyrocznia testowa
  • Heurystyki testowe
   • Heuristics Cheat Sheet (Quality Tree Software)

  Wykład 4.

  • Heurystyki testowe
   • FCC CUTS VIDS (Michael Kelly)
  • Rodzaje testów niefunkcjonalnych
   • Testy wydajnościowe po stronie użytkownika
   • Testy wydajnościowe po stronie serwera
   • Testy bezpieczeństwa
   • Testy użyteczności
   • Testy dostępności
   • Testy niezawodności
   • Testy pielęgnowalności
   • Testy przenoszalności
  • Testy wydajnościowe
   • Pomiar czasu odpowiedzi
   • Testy obciążeniowe
   • Testy przeciążeniowe
   • Testy soak
  • Internet a testy przenośności
  • Testy bezpieczeństwa - OWASP
   • Top 10
   • Testing Guide
   • Przykłady
    • Blind SQL Injection
    • Cross-site Scripting (XSS)
    • Brute Force Attack (m.in. 404 vs. 403)
  • Użyteczność (usability)
  • UX (User Experience)
  • Usability vs. UX
  • Sukces = Usability + UX
  • Testy użyteczności
   • Heurystyki Jakoba Nielsena

  Wykład 5.

  • Testy użyteczności
   • Klasyfikacja Weinschenka i Barkera
  • Testy dostępności
   • Standard WCAG 2.0
   • Poziomy dostępności - A-AAA
  • Automatyzacja testów
   • Zalety
   • Wady
   • Cechy dobrej automatyzacji
   • Narzędzia "Record & Playback"
   • Selenium Webdriver
   • Cucumber
  Ćwiczenia 1.

  • Testowanie poprawności
   • Walidatory W3C
   • FireFox (Ctrl+Shift+n) i Firebug (F12) - konsola błędów, widok 3D, badanie i modyfikowanie elementu, zarządzanie ciasteczkami
   • Spell Checker - dodatek FireFox
   • Check My Links - dodatek Chrome
  • Testownie przenośności
  • Testownie wydajności (po stronie klienta)
  • Testowanie lokalizacji geograficznej

  Ćwiczenia 2.

  • Techniki czarnoskrzynkowe projektowania testów
  • Testowanie a logika
  • Praca nad zadaniem (część I)

  Ćwiczenia 3.

  • Testownie dostępności
  • Fiddler
  • Praca nad zadaniem (część II)

  Ćwiczenia 4.

  • Postawy automatyzacji
  • Nightwatch.js
  • Selenium:
   1. Uruchomić cmd
   2. Utworzyć katalog dla Selenium: mkdir p:\selenium
   3. Przejść do katalogu: cd /d p:\selenium
   4. Pobrać Selenium: wget http://selenium-release.storage.googleapis.com/3.8/selenium-server-standalone-3.8.1.jar
   5. Pobrać sterowniki dla przeglądarek:
    • wget https://github.com/mozilla/geckodriver/releases/download/v0.19.1/geckodriver-v0.19.1-win64.zip
    • wget https://chromedriver.storage.googleapis.com/2.33/chromedriver_win32.zip
   6. Rozpakować sterowniki: unzip *.zip
   7. Uruchomić Selenium: java -jar selenium-server-standalone-3.8.1.jar
  • Użycie nightwatch.js:
   1. Uruchomić cmd
   2. Utworzyć katalog dla nightwatch: mkdir j:\nightwatch
   3. Przejść do katalogu: cd /d j:\nightwatch
   4. Zainstalować nightwatch.js: npm install nightwatch
   5. Utworzyć katalogi: mkdir j:\nightwatch\examples\tests j:\nightwatch\examples\custom-commands j:\nightwatch\examples\pages
   6. Pobrać przykładowy test: wget https://raw.githubusercontent.com/nightwatchjs/nightwatch/master/examples/tests/google.js
   7. Dodać katalog npm do zmiennej środowiskowej PATH: set PATH=node_modules\.bin;%PATH%
   8. Uruchomić test: nightwatch google.js
  • Praca nad zadaniem (część III)

  Ćwiczenia 5.

  • Kończenie raportu podsumowującego zajęcia
  • Prezentacja raportu i wniosków z testów (obowiązkowa obecność wszystkich członków zespołu)
  Zadanie zaliczeniowe

  • Zadanie do realizacji w grupach 2-3 osobowych. Na potrzeby testów proszę wybrać złożony serwis, którego nazwa zaczyna się od pierwszej litery nazwiska jednej z osób w zespole. Należy przygotować raport z testów zawierający następujące elementy:
   • CZĘŚĆ I
   • Testy poprawności - wynik validatora, omówienie dwóch wybranych błędów
   • Testy wydajności (po stronie klienta) - wynik dowolnego skanera, omówienie dwóch parametrów
   • Testowanie lokalizacji geograficznej
    • GeoPeeker - wynik (screenshot)
    • GeoProxy (lub inny podobny dodatek) - dwie lokalizacje (screenshot)
   • Testowanie przenośności - należy przetestować serwis na 2 z 3 poniższych środowisk, a następnie dla każdej załaczyć screenshot oraz krótko ocenić jakość:
    • Desktop + IE 9 lub IE 8,
    • Tablet (dowolny) + Android Browser (dowolna wersja)
    • iPhone (dowolny) + Safari (dowolna wersja)
   • Raport z przebiegu sesji testowych (liczba sesji = liczebność zespołu)
    • Obszar testów - uzasadnienie wyboru (analiza ryzyka)
    • Należy wykorzystać poznane techniki czarnoskrzynkowe projektowania testów (wskazać)
    • Szczegółowy opis - kroki testera
    • Lista zidentyfikowanych usterek
    • PROOF
   • CZĘŚĆ II
   • Testy dostępności (WCAG 2.0 AA)
    • Wynik validatora, omówienie dwóch wybranych błędów
    • Wynik pomiaru kontrastu
   • Fiddler - podmiana obrazka, proszę załączyć po 2 screenshoty:
    • Konfiguracji Fiddlera (autoresponder) + zmienionej strony dla komputera stacjonarnego
    • Konfiguracji Fiddlera (dostęp zewnętrzny i porty) + zmienionej strony na telefonie
   • CZĘŚĆ III
   • Selenium IDE - przygotowac suite zawierający 3 nietrywialne testy - proszę załączyć "kod" testów (Działanie testów należy zaprezentować w ramach zaliczenia)
   • Nightwatch.js
    • Test 1: wyszukanie strony serwisu w przeglądarce Google
    • Test 2: otworzyć stronę serwisu i sprawdzić dostępność 3 elementów
    • Proszę załączyć kod obu testów
    • Proszę załączyć sreenshot konsoli prezentujący uruchomienie obu testów sekwencyjnie
    • Działanie testów należy zaprezentować w ramach zaliczenia
  • Deadline: Dokument należy zaprezentować w czasie ostatnich zajęć (obowiązkowa obecność wszystkich członków zespołu).