ZFAZ UI1 (Przedmiot z zastosowań informatyki)

  ECTS: 2 pkt.
  Przedmiot kończy się zaliczeniem.

  Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z analizą biznesową i analizą wymagań systemu informatycznego oraz wskazanie technik oceny wybranych narzędzi informatycznych. Ponadto student pozna technologie właściwe dla wybranych obszarów zastosowań oraz podejmie próbę zaprojektowania i zaprezentowania własnej aplikacji.

  Kontakt: josinski@amu.edu.pl

  Dyżury: po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem.

  Wybrane uwagi organizacyjne:

  1. Prowadzący nie będzie udostępniał prezentacji z wykładu. Na niniejszej stronie umieszczony zostanie plan każdego wykładu.
  2. Na ćwiczeniach studenci pracują w 3-4 osobowych zespołach.
  3. Na ćwiczeniach odbywają się stand-upy. W ich trakcie każdy członek zespołu krótko odpowiada na 3 główne pytania:
   • Co zrobiłem?
   • Co planuję zrobić?
   • Co blokuje moją pracę?

  Wykład 1.

  • Cechy dobrego produktu
  • Proces określania wymagań
  • Studium wykonalności
   • PEST (political, economic, social, technological)
   • Czynniki techniczne
   • Czynniki ludzki i organizacyjne
   • Opłacalność ekonomiczna
  • Uczestnik systemu
  • Przypadek użycia
   • Aktor podstawowy
   • Główni odbiorcy i ich oczekiwania względem systemu
   • Warunki wstępne (preconditions)
   • Warunki końcowe (postconditions)
   • Scenariusz główny (ścieżka podstawowa – happy path)
   • Ścieżki alternatywne
   • Wymagania specjalne (niefunkcjonalne)
   • Wymagania technologiczne
   • Ograniczenia na wprowadzane dane
  • Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)
  • Cechy dobrej prezentacji
  • "How to Lie with Statistics" - czyli prezentacja danych
   • Miary położenia
   • Skala wykresu
   • Zakresy wartości
   • Wykresy "ucięte"
   • Diagramy "jednowymiarowe"

  Wykład 2.

  • Inżynieria wymagań
  • Poziomy opisu wymagań
  • Kategorie wymagań
   • Wymagania funkcjonalne
   • Wymagania niefunkcjonalne (w tym podział)
   • Wymagania dziedzinowe
  • Problemy z wymaganiami
  • Cechy dobrych wymagań (!)
  • Wymagania użyteczności (usability)
   • Heurystyki Jakoba Nielsena
   • Klasyfikacja Weinschenka i Barkera

  Wykład 3.

  • Metafora Akwarium
  • Słaba i silna sztuczna inteligencja
  • Test Turinga
  • Przetwarzanie języka naturalnego
   • Idea: analiza składniowa, parser (Uniw. Standford), analiza semantyczna, ontologie (Uniw. Princeton)
   • POLINT-112-SMS
   • Zastosowania: tłumaczenie automatyczne, rozpoznawanie mowy, systemy dialogujące, itd.
  • Metoda Monte Carlo
   • Idea: rozład, liczba sprawdzeń, generator pseudolosowy
   • Zastosowania: modelowanie w fizyce, szacowanie ryzyka biznesowego, gry komputerowe, itd.
  • Sztuczne sieci neuronowe
   • Idea: struktura, funkcja aktywacji, zbiór uczący a testowy
   • Zastosowania: OCR, diagnostyka medyczna, poszukiwanie ropy naftowej, rozpoznawanie mowy i głosu, itd.
  • Algorytmy genetyczne
   • Idea: populacja, selekcja i funkcja oceny, krzyżowanie, mutacje
   • Dobór rozmiary populacji i wielkości podzbioru do selekcji
   • Zastosowania: problem plecakowy, obwody elektryczne, sztuczna twórczość, itd.
  • Zbiory rozmyte
   • Idea: definicja zbioru rozmytego, funkcja przynależności
   • Rozmyte bazy danych
   • Sterowanie rozmyte
   • Zastosowania: wyszukiwarki internetowe, układy ABS, sprzęt AGD, sterowanie sygnalizacją uliczną, dozowanie leków, itd.
  • Swarm intelligence
   • Idea: kolonie prostych organizmów i prostych programów
   • Zastosowania: telekomunikacja, symulacja tłumu, kino (system MASSIVE), itd.

  Zadanie

  • Projekt własnej aplikacji (dla wylosowanej branży)
   • Oryginalny (nie kalka istniejącego produktu),
   • Użyteczny,
   • Zintegrowany z popularnymi aplikacjami,
   • Wykorzystujący potencjał Internetu,
   • Podążający za trendami.
  • Etap I - Należy przygotować dokument opisujący system
   • Nazwę produktu i logo,
   • Do czego służy?
   • Kim są klienci docelowi?
   • Dlaczego system odniesie sukces? Konkurencja?
   • Podstawowe funkcjonalności systemu,
   • Po jednym przypadku użycia na członka zespołu (oceniane indywidualnie) – każdy opisujący inną funkcjonalność,
   • Diagram modułów i interfejsów systemu,
   • Studium wykonalności,
   • Analiza SWOT (w tym wybór strategii).
  • Etap II - Prezentacja projektu przed klientem
   • 12 minut (notyfikacja: 3 min, 1 min, koniec),
   • W prezentacji uczestniczą wszyscy członkowie zespołu - obecność na zajęciach jest obowiązkowa, jak w przypadku kolokwium zaliczeniowego,
   • Mówcy mogą się dowolnie wymieniać, z tym, że każda osoba musi omówić co najmniej opisaną przez siebie funkcjonalność,
   • Po prezentacji czas na pytania widowni (aktywność na plus),
   • Wybór najlepszej prezentacji (głosowanie).
  • Deadlines
   • Dokument należy przesłać (kapitan) na adres e-mail prowadzącego w terminie do 22.01.2016 godz. 23:59,
   • Prezentacja - zaliczenia - na ostatnich ćwiczeniach.


  ---1CA------1CB---
  Grupa AlfaGrupa Juliett
  Grupa BravoGrupa Kilo
  Grupa CharlieGrupa Lima
  Grupa DeltaGrupa Mike
  Grupa EchoGrupa November
  Grupa FoxtrotGrupa Oscar
  Grupa GolfGrupa Papa
  Grupa HotelGrupa Quebec
  Grupa IndiaGrupa Romeo